Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en geeft informatie over hoe FIRM Legal omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt. FIRM Legal zal altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Verwerking. Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden uitsluitend vrijwillig door u aan FIRM Legal verstrekt voor het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten. FIRM Legal verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om hiermee te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens. FIRM Legal verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht tussen u en FIRM Legal. De benodigde gegevens verschillen per opdracht.

Doel. FIRM Legal verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om (i) documenten op te stellen en/of contact met u op te nemen in het kader van de dienstverlening, (ii) te factureren en (iii) zo mogelijk uw gedrag op de website www.firmlegal.nl te analyseren.

 Duur van de opslag. FIRM Legal bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Hoe lang dit precies is, verschilt per categorie gegevens.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op grond van de AVG heeft u onder meer het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u gebruik wilt maken van voormelde rechten kunt u een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar info@firmlegal.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.

Cookies. FIRM Legal gebruikt (mogelijk) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.firmlegal.nl wordt opgeslagen in uw browser van uw computer of smartphone. FIRM Legal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat bedoelde website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt.

Beveiliging. FIRM Legal heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

 Wijzigingen. FIRM Legal kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt u zo mogelijk geïnformeerd.

 Vragen en klachten. Bij vragen over het privacy beleid kunt een email sturen naar info@firmlegal.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

25 mei 2018

Heeft u een concrete vraag of kan ik u mogelijk ergens mee helpen neem dan vrijblijvend contact met mij op.